18th SCBA International Symposium
ARCHIVE

July 27-31, 2022 | Boston, MA

FAQ

Questions? Contact Us

The Conference will be taking place at Tufts University in Boston, MA.

The 18th International SCBA Symposium Committees

Planning Committee:
Hui Zheng (Chair), Lee Zou, Yong Xu, Shan-Lu Liu, Kunxi Luo, Pan Zheng, Zhe Han

Program Committee:
Zhi-Ming Zheng, Lee Zou (Co-Chairs), Hong Chen, Wenyi Wei, Dihua Yu, Xiangdong Fu, Yang Liu, Genhong Cheng, Qingchun Tong, Lin Mei, Linheng Li

Finance/Fundraising Committee:
Yong Xu (Chair), Pan Zheng (co-Chair), Ying Zhang, Yvonne Wan, Ji Luo, Qiaobing Xu and Dong Kong

Award Committee:
Keji Zhao (Chair), Zhi-Jian Chen, Shan-Lu Liu, Paul Liu, Mien-Chie Hung, Xiaodong Wang, Wei Yang, Hui Zheng

Local Host Committee:
Hong Chen, Xiaobo Zhou, Qiaobing Xu, Dong Kong

Website:
Zhe Han